สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย


ยินดีต้อนรับสู่สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT)

the writers world essays 2nd edition สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT) คือผู้นำแหล่งชุมชุนนักวิจัยปัญญาประดิษฐ์ของไทย

ผู้นำ go here ชุมชนนักวิจัยทางด้านปัญญาประดิษฐ์ ของไทย

สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานไม่แสวงผลกำไรที่ใหญ่ที่สุดในการให้การสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ในไทย สมาคมตั้งมั่นจะผลักดันความก้าวหน้าในการวิจัยและพัฒนาปัญญาประดิษฐ์ทั้งในไทยและในสากล สำหรับกิจกรรมล่าสุดของเรา สามารถเข้าดูไปได้ที่หน้ากิจกรรมสมาคม

สาขางานวิจัยในปัญญาประดิษฐ์

Screen Shot 2015-07-19 at 11.38.14

Natural Language Processing

การประมวลภาษาธรรมชาติ (อังกฤษ: Natural Language Processing ย่อว่า NLP) เป็นสาขาย่อยของปัญญาประดิษฐ์และภาษาศาสตร์ที่ศึกษาปัญหาในการประมวลผลและใช้งานภาษาธรรมชาติ รวมทั้งการทำความเข้าใจภาษาธรรมชาติ ทั้งนี้เพื่อให้คอมพิวเตอร์สามารถเข้าใจภาษามนุษย์ได้

Depositphotos_1189927_s-2015

Speech Recognition

การรู้จำคำพูด ใช้หลักของการออกเสียงเข้ามาเกี่ยวข้อง โดยการรู้จำของระบบคอมพิวเตอร์นั้นจะต้องใช้ศาสตร์ทางด้านปัญญาประดิษฐ์โดยวิธีการเรียนรู้ของระบบคอมพิวเตอร์จะจำเอารูปแบบเสียง ๆ นั้น มาสร้างเป็นฟังก์ชันที่จะใช้ในการคำนวณของระบบคอมพิวเตอร์เมื่อได้รับเสียงเข้ามาก็จะเอาเสียงไปเทียบกับฟังก์ชันที่ได้สร้างขึ้น

Screen Shot 2016-01-28 at 11.29.17

Machine Learning

watch การเรียนรู้ของเครื่อง (อังกฤษ: machine learning) เป็นสาขาหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ที่พัฒนามาจากการศึกษาการรู้จำแบบ เกี่ยวข้องกับการศึกษาและการสร้างอัลกอริทึมที่สามารถเรียนรู้ข้อมูลและทำนายข้อมูลได้ อัลกอริทึมนั้นจะทำงานโดยอาศัยโมเดลที่สร้างมาจากชุดข้อมูลตัวอย่างขาเข้าเพื่อการทำนายหรือตัดสินใจในภายหลัง แทนที่จะทำงานตามลำดับของคำสั่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Image Processing

การประมวลผลภาพ (อังกฤษ: image processing) คือ เป็นการประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณบนสัญญาณ 2 มิติ เช่น ภาพนิ่ง (ภาพถ่าย) หรือภาพวีดิทัศน์ (วิดีโอ) และยังรวมถึงสัญญาณ 2 มิติอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ภาพด้วย

Shadow_Hand_Bulb_large

Robotics

get link วิทยาการหุ่นยนต์ เป็นศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ศึกษาเกี่ยวกับการออกแบบ การผลิต และการประยุกต์ใช้งานหุ่นยนต์ วิทยาการหุ่นยนต์เกี่ยวข้องกับ อิเล็กทรอนิกส์, กลศาสตร์, และ ซอฟต์แวร์

layerCake

Semantic Web

เว็บเชิงความหมาย หรือ ซีแมนติกเว็บ (อังกฤษ: Semantic Web) คือพัฒนาการของเวิลด์ไวด์เว็บซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อมูลและการบริการบนเว็บไซต์ โดยสร้างความเป็นไปได้ที่เว็บไซต์จะสามารถเข้าใจถึงความต้องการของผู้ใช้และเครื่องมือที่ใช้บรรจุลงในสารบัญเว็บไซต์ ซึ่งมีที่มาจากเวิลด์ไวด์เว็บคอนซอร์เทียม เซอร์ ทิม เบอร์เนิร์ส-ลี มีทัศนคติเกี่ยวกับเว็บว่าเป็นแหล่งรวมการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความรู้

Screen Shot 2015-07-19 at 12.02.17

Intelligent Computer-Aided Instruction (ICAI)

เทคโนโลยีการศึกษา (อังกฤษ: Educational Technology) เป็นศาสตร์ที่ประยุกต์เอาวิชาการต่างๆ มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งเกิดจากการออกแบบการสอนตามหลักการออกแบบการเรียนการสอน (Instructional Design) โดยคำนึงถึงคุณลักษณะของผู้เรียน ความเหมาะสมของสื่อที่สอดคล้องกับลักษณะเนื้อหาและความสนใจของผู้เรียน

Screen Shot 2015-07-19 at 11.47.03

Expert Systems

ระบบผู้เชี่ยวชาญ หรือ ระบบผู้ชำนาญการ (expert system) เป็นซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ช่วยในการหาคำตอบ อธิบายความไม่ชัดเจน ซึ่งปกตินั้นจะใช้ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาตอบคำถามนั้น ระบบผู้เชี่ยวชาญเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์โดยอาศัยระบบฐานความรู้ (knowledge-based system) และกลไกการอนุมาน (inference engine) เป็นองค์ประกอบหลักในการทำงาน

generalAI

Others Artificial Intelligence

สาขาปัญญาประดิษฐ์อื่นๆ อาทิเช่น (1) Information Retrieval (2) Information Extraction (3) Data Mining (4) Knowledge Engineering (5) Text Summarization (6) Machine Translation (7) Intelligent Control System (8) Intelligent Forecasting System (9) Mobile AI Application

กิจกรรมของสมาคม

There are no portfolio items available in the selected categories.

ติดต่อเรา

Your Name (required)

Your Email (required)

Subject

Your Message