สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย


aiat committee

คณะกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย


ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
นายกสมาคม

รศ. ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
อุปนายก 1

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
อุปนายก 2

ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
เลขาธิการ

อ. นฤมล ชูเมือง
เหรัญญิก

ดร. ปกป้อง ส่องเมือง
นายทะเบียน

ผศ. ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
ปฏิคม

ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
ประชาสัมพันธ์

ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
กรรมการวารสาร

ดร. นริศ หนูหอม
กรรมการวารสาร

ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
กรรมการกิจกรรมพิเศษ

อ. ปฏิยุทธ พรามแก้ว
กรรมการกิจกรรมพิเศษ

ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
กรรมการ (ภาคเหนือตอนล่าง)

อ. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม
กรรมการ

ผศ. ดร. รัชฎาวรรณ นิ่มนวล
กรรมการ

รศ. ดร. ไพบูลย์ เกียรติโกมล
กรรมการ

ดร. ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข
กรรมการ

ศ. ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
ที่ปรึกษา

http://www.mos6.edu.pl/?writing-companies-ottawa