คณะกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย


ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง
นายกสมาคม

ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ
อุปนายก 1

ผศ. ดร. รัชฎา คงคะจันทร์
อุปนายก 2 และ ปฏิคม

ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ
เลขานุการ

อ. นฤมล ชูเมือง
เหรัญญิก

ดร. ปกป้อง ส่องเมือง
นายทะเบียน

ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข
ประชาสัมพันธ์

ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
กรรมการวารสาร

ดร. นริศ หนูหอม
กรรมการวารสาร

ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
กรรมการกิจกรรมพิเศษ

อ. ปฏิยุทธ พรามแก้ว
กรรมการกิจกรรมพิเศษ

ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
กรรมการ (ภาคเหนือตอนล่าง)

ดร.ณัฐพงศ์ ทองเทพ
กรรมการ (ภาคใต้)

อ. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม
กรรมการ

ผศ. ดร. รัชฎาวรรณ นิ่มนวล
กรรมการ

รศ. ดร. ไพบูลย์ เกียรติโกมล
กรรมการ

ดร. ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข
กรรมการ

ศ. ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
ที่ปรึกษา

ศ. ดร.วิลาศ วูวงศ์
ที่ปรึกษา

รศ. ดร.อัศนีย์ ก่อตระกูล
ที่ปรึกษา

รศ. ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย
ที่ปรึกษา