สมาคมปัญญาประดิษฐ์แห่งประเทศไทย


aiat committee

คณะกรรมการสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย

ศ.ดร.ธนารักษ์ ธีระมั่นคง นายกสมาคม
http://www.oalth.gr/pay-for-thesis-help/ Pay For Thesis Help รศ. ดร.ชุลีรัตน์ จรัสกุลชัย อุปนายก 1
Order Essays Online Uk ดร.เทพชัย ทรัพย์นิธิ Cheapest Essay Writing Company อุปนายก 2
Writing The Research Paper ดร. มหศักดิ์ เกตุฉ่ำ เลขาธิการ
อ. นฤมล ชูเมือง Help With Introduction Paragraph For Research Paper เหรัญญิก
ดร. ปกป้อง ส่องเมือง นายทะเบียน
http://www.codica-cables.fr/dissertation-philosophie-la-connaissance-de-soi/ Dissertation Philosophie La Connaissance De Soi ผศ. ดร. รัชฎา คงคะจันทร์ ปฏิคม
ดร. ชุติมา เบี้ยวไข่มุข ประชาสัมพันธ์

ดร. ชัย วุฒิวิวัฒน์ชัย
กรรมการวารสาร

ดร. นริศ หนูหอม
กรรมการวารสาร

ดร. กอบกฤตย์ วิริยะยุทธกร
กรรมการกิจกรรมพิเศษ

อ. ปฏิยุทธ พรามแก้ว
กรรมการกิจกรรมพิเศษ

ดร.สาคร เมฆรักษาวนิช
กรรมการ (ภาคเหนือตอนล่าง)

อ. วรวุทธิ์ ยิ้มแย้ม
กรรมการ

ผศ. ดร. รัชฎาวรรณ นิ่มนวล
กรรมการ

รศ. ดร. ไพบูลย์ เกียรติโกมล
กรรมการ

ดร. ทวีศักดิ์ ยิ่งถาวรสุข
กรรมการ

ศ. ดร. ประภาส จงสถิตย์วัฒนา
ที่ปรึกษา